PRACOVNÍ ÚRAZ

Pracovní úraz

DEFINICE PRACOVNÍHO ÚRAZU (dle § 380 zák. Práce) Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za

a) ztrátu na výdělku,
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
d) věcnou škodu

Ad a) Zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy podle § 192 zákoníku práce a plnou výší nemocenského. Dále zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu
Dle§ 382 se náhrada za ztrátu na výdělku poskytuje zaměstnanci pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

Ad b) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově. Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech. Pro určení bolesti a ztížení společenského uplatnění je třeba zajistit bodové ohodnocení úrazu ošetřujícím lékaře s tím, že jeden bod má hodnotu 251,28 Kč ,- Kč.

Ad c) Jedná se např. o regulační poplatky u lékaře, ošetření, léky nebo náklady a lékařské posudky, náklady na dietní stravování, náklady na cesty při návštěvách ošetřovaného,náklady na pečování (tyto náklady musí být prokazatelně vynaložené)

Ad d) Jde např. o poškozený oděv, zničené brýle, hodinky atd.

Zadaní Vašeho případu

pracovní úraz